Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tegevused toitlustamise mooduli käivitamisel

 • Lülitada toitlustamise osa sisse: ARNO_TOITLUSTAMINE_LA_KOOND 
 • Vajalik taustatöö toidupakettide hindade uuendamiseks 'uuendaToidupakett'
 • Direktorid teevad: muuta vaates HALDA TOIDUPAKETTE paketid aktiivseks ning määrata hinnad. Võimalusel ka muud andmed.
 • Eliisist andmete laadimisel tuleb seadistada API
 • Eliisist andmete laadimisel tuleb seadistada andmete laadimise ajaline piirang: ARNO_SOOKLA_KOOND_UUENDUS_LUBATUD_KUNI - Eelmise kuu söömiste koondvaate tabelit saab uuendada kuni järgneva kuu antud kuupäevani.

Söömiste koondvaade

Toitlustamise vaatesse on võimalik pääseda lasteaia andmete juurest nupuga [Toitlustamise vaade].

Tabelis on järgmised andmed ja võimalused:

 • Laste nimekiri;
 • Rühm;
 • Toidupaketide nimekiri: Hommik, Lõuna, Oode, Summa;
 • Allikas - Kust on andmed pärit (ARNO, Eliis, import);
 • Söömiskordade arv;
 • Andmed on kuupõhised ja on sorteeritavad aasta, kuu ja rühma järgi - vaikimisi paistab jooksev kuu;
 • Toidupakettide haldamise, söömiste importimise ja koondvaate andmete muutmise alustamise võimalus;
 • Laste näitamise piirang:
  • koha staatus on kinnitatud ja valitud periood kattub koha kuupäevavahemikuga;
  • Lisaks koha algus on enne koha lõppu.
 • Kui laps on käinud ühe kuu jooksul mitmes rühmas, siis võib tema söömised märkida ka erinevate rühmade juurde selliselt, et rühmade söömiste liitmisel saadakse kuu koondsumma.

Kui lapsel on juba lisatud söömised kahte õppeaastasse, siis kuvatakse seda söömiste koondi tabeli kohal kollases kastikeses. Seejärel on võimalik veel lapsel käsitsi valed söömised ära muuta.

Söömiste koondvaates Arno kuvab infot lapse liikumise kohta:

 • Kuvatakse lõpetamise kuupäeva kui laps lõpetab rühmas valitud perioodil;
 • Kuvatakse rühmavahetuse kuupäeva kui see jääb valitud perioodi (kuupäeva ees lühend rv:);
 • Ei kuvata koormuse muudatusi;
 • Kui laps läks rühmast ära ja tuli tagasi sama kuu sees, siis lõpetamise kuupäeva ei kuvata;
 • Kui laps läheb ära septembris, aga me vaatame augustit, siis lõpetamise kuupäeva ei kuvata.

Söömiste muutmine

Söömiste koondvaates on nupp [Muuda], mis viib söömiste koondvaate muutmisvaatesse. Siin on võimalik terve kuu söömise andmed käsitsi sisestada või muuta impordiga/ELIISist saadud andmeid.

Söömiste importimine

Söömiste koondvaates on nupp [Impordi söömised], mis viib söömiste importimise lehele.

Enne importi tuleb valida vastava rühma, aasta ja kuu.

Kui tehakse importi ning kogemata on aktiivne vale õppeaasta, siis antakse hoiatuse, et impordi kuu ning aktiivne õppeaasta ei lange kokku. 

Põhimõtteliselt võib augustikuus olla see ka taotluslik ja seepärast Arno ei takista importi, aga annab lihtsalt teada.

Impordifail saab olla järgmises formaadis: CSV, XLS, XLSX. Kõige parem on importida Eliisist võetud faili, mida pole käsitsi enam muudetud.

Eliisi failist kontrollib Arno lapse nime ning võtab veerust "Kokku" hommikusöögi, lõunasöögi ja oote arvud.

Impordi lõppemisel kuvatakse mitu rida Arnosse lisati.

Kui failis olevaid lapsi ei leitud rühma nimekirjast siis kuvatakse veateade lapse nimega. Sel juhul vajab kontrollimist, miks antud lapse söömised olid Eliisi failis, aga mitte Arnos.

Andmete tõmbamine Eliisist

Tegevused on samad ametniku ja LA esindaja rollis.

Selleks, et Arno teaks, millise lasteaia andmeid Eliisist tõmmata tuleb lasteaia andmetesse lisada lasteaia Eliisi ID number. Lasteaia Eliisi ID saab küsida Eliisist.

Eliisi ID lisamiseks tuleb minna lasteaia andmete vaatesse klõpsata nupul [Muuda andmeid] ning sisestada välja "Lasteaia ID Eliisis" lasteaia Eliisi ID. Pärast ID sisestamist klõpsata nupul [Salvesta & tagasi].

Söömiste koondvaates on nupp [Tõmba söömised Eliisist], mis tõmbab söömiste andmed Eliisist.

Nupule klõpsates avaneb hüpikaken, mis teavitab millise perioodi kohta andmeid uuendatakse ja rippmenüüst saab valida rühma, mille andmeid uuendatakse. NB! Samuti hoiatatakse, et olemasolevad andmed kirjutatakse sel juhul üle.

Andmeid saab uuendada nii rühmapõhiselt kui ka tervele lasteaiale korraga, selleks valida rippmenüüst "Kõik rühmad".

 Laste ja rühmade kokkuviimine Arno ja ELIISi nimekirjas käib lapse/rühma nime alusel.

Juhul kui lapse nimi ei lange kokku, siis tuleb Eliisi logis veateade: Lapsel XXX puudub seos rühmaga YYY.

Juhul kui rühma nimi ei lange kokku, siis tuleb Eliisi logisse kirje, kus pole ühegi lapse andmeid alla tõmmatud.

Söömisandmete muutmise logi

Söömiste koondvaates on nupp [Vaata Eliisi logi]. Nupule klõpsates avaneb toitlustamise tegevuste logi vastavas perioodis.

Vaate pealkiri sisaldab lasteaia nime, ning perioodi, mille kohta logi näidatakse.

Logi tabelis on ära toodud Eliisist andmete laadimise hetk; kasutaja, kes seda tegi ja rühm, mille kohta andmed tõmmati. Samuti andmete tõmbamise tulemus ning vead.

Toidupakettide haldamine

Lasteaias saab olla kuni kolm paketti: hommik, lõuna ja oode.

Arvelduse toimimiseks peavad toidupaketid olema kehtivad ning märgitud hinnad rühma liikide kaupa.

Ametnikul on olemas võimalus muuta toidupaketi hinda alates minevikust. 

Kui on sisestatud toidupaketi hind mineviku kuupäevaga, siis ei ole võimalik sisestada uut toidupaketi hinda kaugema mineviku kuupäevaga. 

Näide: kuupäeval 05.09.2023 sisestatakse toidupaketi hind, mis hakkab kehtima mineviku kuupäevaga 01.09.2023. Kui seejärel soovitakse lisada veel üks mineviku kuupäevaga (kehtivuse algus 01.08.2023) toidupaketi hind, siis kuvatatkse veateade "Hinna kehtivuse algust ei saa salvestada, kuna hind on juba muutunud hilisema kuupäevaga 01.09.2023".


Rühmaõpetaja õigused ja tegevused

Lasteaiaesindaja saab määrata rühmaõpetajatele Arnos õigused puudujate märkimiseks. Ülevaate õigustest saab menüüst RÜHMAD nupuga "Rühma õigused"

Õiguste lisamiseks tuleb minna rühma andmetesse ning valida Lisa.


Rühma õpetaja saab Arnos märkida söömisi sarnaselt lasteaiaesindajale. Selleks tuleb minna menüüsse "Lasteaiad" ning valida enda asutus.

Asutuse juures on nupp "Toitlustamise vaade", mis viib lasteaia söömiste koondvaatesse:

Söömiste koondvaates on rühma esindajal samad õigused, mis asutuse esindajal (eespool kirjeldatud):

 • Saab valida rühmade hulgast, millele on õigused lisatud;
 • Saab lisada rühmas olevatele lastele valitud kuu kohta söömsi;
 • Saab vaadata ja muuta toidupakettide hindu.


 • No labels