Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Lasteaiakoha taotlemise sammud

 1. Veenduge, et Teie e-maili aadress on õige. Avalehe ülaservas on nupp [Minu andmed];
 2. Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valida taotlus [Lasteaiakoha taotlus];
 3. Täida ja esita taotlus;
 4. Taotlust võid igal ajal muuta;
 5. Kohapakkumiste kohta tuleb automaatne teavitus.


1. Lapsevanema avaleht


Lapsevanemad saavad näha oma laste andmeid ja haridusasutust ning teha lapsele taotlusi vastavalt lapse vanusele kas kooli või lasteaeda.
Lapsevanema avalehel on näha:

 • Arno tutvustustekst lapsevanemale;
 • Kastike "Taotlused", kus on statistika lapsevanema poolt esitatud taotluste kohta;
 • Kastike "Minu kontaktandmed", kus on toodud lapsevanema poolt sisestatud kontaktandmed ja nupp [Muuda] nende muutmiseks;
 • Kastike "Teatised", kus on toodud viimase 30 päeva jooksul esitatud teatised.Järgmisena on lapsevanema Avalehel toodud „Pakutud kohad", juhul kui lapsevanemal on mõni lasteaia-ealine või noorem laps. Kui kõik vanema lapsed on juba koolis, siis antud tabelit ei ole. „Pakutud kohad" tabelis on toodud kõik lapsevanemale viimase 30 päeva jooksul tehtud lasteaiakoha pakkumised ja pakkumiste info (kas lapsevanem on koha vastu võtnud või sellest loobunud või on pakkumine veel aktiivne; kas lasteasutus on lapse koha omalt poolt kinnitanud või mitte):


Kui pakutud koha kasutamise alguskuupäev ei sobi, siis pakkumise vastuvõtmisel vanem ei saa muuta alustamise kuupäeva. Vajadusel võtke ühendust asutusega ja leppige kokku teine alustamise kuupäev, asutuse esindaja saab lapse kinnitamisel veel kuupäeva muuta. Enne asutuse poolset kinnitamist on vaja vanemal vastu võtta pakkumine algselt pakutud alustamise kuupäevaga.Järgmisena on olemas "Minu Lapsed" tabel, kus on toodud vanemaga seotud lapsed. Iga rea lõpus on nupud erinevate tegevuste tegemiseks. Nupud muutuvad, olenevalt laste vanusest, haridusasutuste olemasolust ning kuupäevast.


Lehekülje lõpus on toodud lapsevanema taotlused kooli ja lasteaeda:


Lapsevanema vaate teised menüüvalikud:

 • "Minu lapsed" lehel on toodud sama tabel „Minu Lapsed" mis avalehel; lisaks on seal ka lasteasutuse koha pakkumiste tabel
 • "Koolid" menüüs on nimekiri koolidest
 • "Lasteaiad" menüüs on nimekiri lasteaedadest
 • "Taotlused" menüüs on toodud kõik vanema laste kohta tehtud taotlused lasteaeda või kooli; siin võib taotlusi olla rohkem kui Avalehel, kuna kooli taotlustest näidatakse Avalehel ainult käesoleva õppeaasta omi.


„Minu lapsed" tabelis näeb lapsevanem järgmisi lasteaiaga seotud andmeid:

 • Haridusasutus – lasteasutuse nimi, kui laps on saanud koha lasteaias;
 • Haridusasutuse poolne staatus – lasteasutuse esindaja poolt märgitud staatus; kui lapsel on aktiivne koht, siis koha staatus on Kinnitatud;
 • Alguskuupäev – lasteasutuse koha kasutamise alguskuupäev, nähtav siis, kui koha staatus on Kinnitatud;
 • Lõpukuupäev – lasteasutuse koha kasutamise lõpukuupäev; vaikimisi on see 31.08 sel aastal, kui laps saab 7-aastaseks; lasteasutuse esindaja saab lõpukuupäeva muuta, näiteks kui laps saab koolipikenduse, või läheb varem ära.
 • "Tegevused" veerus on toodud nupud eri tegevustega, mida vanem saab lapse kohta teha.


Võimalikud lasteasutusega seotud tegevused


Lasteaiakoha lõpetamine

Kui lapsel on Kinnitatud koht lasteaias, võib vanem soovida lasteaiast lahkuda; vanem peab lasteasutust oma otsusest ette teavitama vähemalt 14 päeva. Koha kasutamise lõpetamise avaldus vanema vaates:


NB! Kui vanem tahab koha kasutamist lõpetada varem kui kahe nädala pärast ja lasteaed on sellega nõus, siis saab lasteaia esindaja märkida lapse lahkunuks varasema kuupäevaga.
Lasteaiakoha taotlus – kui laps on alla 8 aasta vana ja ei oma kinnitatud kohta üheski koolis, saab vanem teha lapsele lasteaiakoha taotluse. Kui vanem soovib vahetada lapse lasteaeda, saab ta teha taotluse soovitud lasteaeda ka siis, kui laps on teises lasteaias veel kinnitatud. Alles siis, kui vanem saab pakkumise soovitud lasteaeda, peab ta lõpetama koha kasutamise vanas lasteaias;
Eralasteaiakoha taotlus – vanem saab teha lapsele eralasteaiakoha taotluse, kui laps on alla 8 aasta vana ja ei oma kinnitatud kohta üheski koolis;
Eralastehoiu taotlus – vanem saab teha lapsele eralastehoiu koha taotluse, kui laps on alla 8 aasta vana ja ei oma kinnitatud kohta üheski koolis;
Teatis – lapsevanem saab esitada teatise lasteasutusele, kus tema lapsel on kinnitatud koht; teatise sisuks on mis tahes oluline info lapse kohta;
"Pakutud kohad" tabelis on toodud viimase 30 päeva lasteasutuse kohtade pakkumised. Tabelis on nii munitsipaalasutuste kui ka eraasutuste pool pakkutavad kohad.


Pakkumiste tabelis on järgmine info:

 • Aegub – pakkumisel võib olla tähtaeg, ehk pakkumine aegub teatud ajal. Kui pakkumine on aegunud, ei saa vanem seda enam vastu võtta;
 • Lapse nim;
 • Lasteaed – milline lasteasutus on teinud pakkumise;
 • Staatus – pakkumise staatus (aktiivne, vastuvõetud, loobutud, tühistatud, aegunud);
 • Loobumise põhjus – olemas juhul, kui pakkumisest on loobutud;
 • Haridusasutuse poolne staatus – kui vanem on pakkumise vastu võtnud, siis selles lahtris on näha, kas lasteaed on lapse koha omakorda kinnitanud;
 • Koha kasutamise algus – mis kuupäevast hakkab laps kohta kasutama ja vanem kohatasu maksma; nähtav siis, kui koht on kinnitatud;
 • Koht vaba kuni – kui pakkumine on tehtud ajutiselt vabale kohale, siis on kirjas, mis kuupäevani koht on vaba;
 • Nupud [Võta vastu] ja [Loobu kohast] aktiivse pakkumise korral.

2. Lasteaedade nimekiri ja vabad kohad


Lapsevanem näeb menüüvalikust "Lasteaiad" nimekirja kõigist lasteasutustest, kuhu ta saab oma lapsele taotluse teha. Eraldi lehel näidatakse munitsipaalasutusi ja era-asutusi. Lasteasutuste tabelis on toodud ka asutuse aadress.
Kui tabeli kohal on nähtav nupp [Näita täitmisel kohti], saab lapsevanem näha palju on lasteaedades n.ö. vabu kohti. Nupu nimeks on "täitmisel kohad", et vanemat mitte segadusse ajada, kuna olemasolev koht ei pruugi olla tegelikult vaba, vaid läheb järjekorras olevale lapsele. Ehk kui vanem vaatab, et lasteaias on täitmisel koht ja teeb sinna taotluse, siis tegelikult ei pruugi ta seda kohta saada.Vajutades nupule [Näita täitmisel kohti] on näha vanuse järgi täitmisel kohti:


HEV tähistab kohta haridusliku erivajadusega lapsele.

3. Taotluste menüü


"Taotlused" menüüs on näha kõik lapsevanema laste kohta tehtud taotlused. Lasteaia-taotluste nägemiseks vajutada lingile "Lasteaia taotlused":


Kui taotluse staatus on "Menetlemisel", "Ootel" või "Järjekorras", saab lapsevanem seda muuta (muuta ei saa vaid juba menetletud või tühistatud taotlust). Selleks tuleb klikkida lapse andmete peal ja avanenud vaates vajutada nuppu [Muuda]:

Kui teie laps sai kohapakkumise, siis see on nähtav ka esitatud taotluse vaates plokkis "Pakutud kohad". Aga siin ei ole pakutud alustamise kuupäeva.

Kui teie soovite näha pakutud koha alustamise kuupäeva, siis see on nähtav Avalehel plokkis "Pakutud kohad". 


 • No labels