Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Filiaalivahetuse reeglid

 • Mõlemal asutustel peab olema sama EHIS-ID (saab määrata kooli andmete lehel).
 • Kui seadistus ARNO_KOOL_LAPS_LIIGUTAMINE_FILIAALIDE_VAHEL on peal (salvestatud väärtus "Jah"), siis saab klassi õpilaste nimekirjas tõsta last teise majja (seda saab seadistada KOVi ametnik)
 • Filiaalivahetust saavad teha ametnik ja ka asutuse esindaja, kui tal on olemas mõlema maja õigused.

Õpilaste tõstmine teise filiaali

Vaade: Klassid > ühe klassi rida > [Õpilased]

Õpilaste nimekirja tabeli kohal on nupp [Õpilaste tõstmine teise filiaali].

Nupp on nähtav siis, kui kasutaja on ametnik või haridusasutuse esindaja ja asutusel leidub teine maja (sama EHIS-IDga).

Vähemalt üks laps peab olema valitud. Nupule [Õpilaste tõstmine teise filiaali] vajutamisel avaneb pop-up aken "Tõsta teise majja".

 • "Alates kuupäeva" saab käsitsi sisestada või kalendrist valida;
 • "Vali kool" ripploendis on kõik filiaalid (sama liigi ja sama EHIS-ID-ga asutused);
 • "Paralleel": ainult sama numbriga klassid.

Andmete kinnitamiseks on nupp [Tõsta]. Juhul, kui andmed jäävad täitmata, siis [Tõsta] nupp ei ole aktiivne.

Tõstmisel kontrollitakse ega antud kuupäeval ei leidu lapsel teist paigutust. Vastasel juhul tuleb veateade "Neile on juba teine kool määratud antud kuupäevaks: Lapse nimi (Kooli nimetus)".


Lapse paigutamine

Lapse teise majja liigutamise kohta tekib paigutuslogisse kirje.

Paigutamise plokis paistab info filiaalivahetuse kohta järgmiselt:

Eelmises koolis staatus muutub lahkunuks. Lõpetamise kuupäev on üks päev enne filiaalivahetuse kuupäeva.

Ametniku vaade:


Uue kooli esindaja vaade:


Kui laps on juba järgmisesse õa-sse kopeeritud ja tehakse nüüd käesolevas õa-s filiaalivahetus, siis järgmise õa paigutamine vanas koolis samuti lõpetatakse.

Antud juhul uues koolis on vaja laps uuesti järgmisesse õa-sse kopeerida. 

Lapse andmete seis pärast filiaalivahetust

Õpilase andmete kopeerimine

Lapse õppimise andmed kopeeritakse üle uuele filiaalile:

Erivajaduse andmed, Innove otsused ja nõusolekud, võõrkeeled, ujumise andmed, nõusolekud, puudumised, puudulikud aastahinded, õpilaspilet(id).

"Haridus- ja Noorteameti otsused" paistavad nii vanas kui ka uues koolis. Mõlemate asutuste otsused paistavad ainult ametnikule:


Kui lapse staatus on vanas koolis lahkunud, siis kooli esindaja ei näe enam lapse kohta otsused.

Näide: uue kooli esindaja näeb üle toodud otsust, saab muuta nõusolekut ja vaadata sisu.Õpilaspileti kopeerimine:

 • Kui lapsel on kehtiv õpilaspilet ja filiaalivahetus tehakse tänase või eilse kuupäeva seisuga, siis õpilaspilet tõstetakse ringi, ehk vahetatakse kool ära.
 • Kui lapsel on kehtiv õpilaspilet ja filiaalivahetus tehakse tulevikus, siis kool vahetatakse ära alles siis, kui jõuab kätte vana filiaali lõpetamise kuupäev.
 • Kui lapsel on kaks kehtivat õpilaspiletit vanas koolis (näiteks üks hetkel kehtiv ja teine, mis hakkab tulevikus kehtima, st alguskpv on tulevikus), siis mõlema õpilaspileti juures muutub kool uue vastu.

Õpilase andmed, mis üle ei kandu

Lapse ümbertõstmisel ei kandu üle käimised koolipõhistes rühmades: PPR ja huviringid kooli moodulis. Kui lapsel on mõnes sellises rühmas koht, siis ümbertõstmine annab veateate.

Näited:

 • Kui laps käib pikapäevarühmas, siis üle tõstmisel tuleb veateade "Järgnevaid isikuid ei saa üle viia (sest nad on kas pikapäevarühmas või huviringi rühmas): Lapse nimi (Rühma nimetus)"
 • Kui laps on huviringi rühmas, siis üle tõstmisel tuleb veateade "Järgnevaid isikuid ei saa üle viia (sest nad on kas pikapäevarühmas või huviringi rühmas): Lapse nimi (Rühma nimetus)"

Antud juhul enne lapse üle tõstmist tuleb lõpetada koht pikapäevarühmas ja / või huviringis.

Huvikooli mooduli paigutused siin ei sega.


Andmete saatmine EHISesse

Filiaalivahetuse korral läheb EHISesse info nii, nagu oleks laps vahetanud paralleeli.

EHISe logisse läheb kirja päring "Klass ja õppekava", kus "Vaja saata" kuupäev on filiaalivahetuse kuupäev.

Reeglid:

 • EHISe päringud vanas koolis, kus "Vaja saata" on enne filiaalivahetuse kuupäeva, saadetakse veel vana filiaali alt;
 • EHISe päringud vanas koolis, kus "Vaja saata" on pärast filiaalivahetuse kuupäeva, saadetakse juba uue filiaali alt. • No labels