Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uussisserändaja (UA) - Märgitakse õpilase puhul, kes on pärast 24. veebruarit 2022 saabunud Eestisse sõjapõgenikuna Ukrainast ning alustab õpinguid Eesti haridussüsteemis. Märke tegemise aluseks on koolikoha taotlemise avaldus.

1. Avaleht


 Asutuse esindaja näeb Avalehel statistikat oma asutuse kohta: õppekohtade arv, lapsi nimekirjas kokku, pakutud kohad, vabade kohtade arv, kinnitatud lapsed, märkimata staatusega lapsed ning ebatõenäoliste laste arv.


Samuti on näha koha soovijaid jooksval õppeaastal vanuse kaupa. "Kokku" tulbas on kõik munitsipaallasteaiakoha soovijad kokku ning "Minu HA" (= haridusasutus) tulp näitab, palju lapsi soovib tulla lasteaia esindaja haridusasutusse.


Avalehel kajastuvad ka asutuse vabad kohad vanuse järgi:


Avalehel on asutuse esindajal olemas otsingu nupp, kust ta saab leida lapse kohta informatsiooni, sisestades kas lapse nime või isikukoodi (täieliku või pooliku):

2. Jooksev komplekteerimine


Jooksev komplekteerimine on olukord, kus lasteasutuse esindaja pakub oma asutuses tekkivaid vabu kohti jooksvalt välja taotluse esitanud vanematele.
Koha pakkumiseks on kastike „Leia soovija" avalehel. Ripploendist saab valida, mis vanuses lapsele kohta pakkuda ning kohasoovija leidmiseks tuleb vajutada nuppu „Leia":

Kui pakutud vanusel on soovijad olemas ning asutusel on olemas vaba koht, siis tuleb ette koha pakkumise vaade, kus on näha soovija lapse ja vanema andmed. Kui vabu kohti on mitmes rühmas, saab lasteaia esindaja valida, millise rühma kohta pakkuda.


Lasteaia esindaja näeb Pakutud kohtade tabelit avalehel. Samuti on rühma andmete vaates näha, mitu rühma kohta on juba kinni ja mitu on välja pakutud:


Võib juhtuda, et lasteaia esindaja saab soovija leidmisel järgmise veateate:

Kui lasteaia esindaja näeb, et tema lasteaeda soovib tulla mõni 6-aastane laps, kuid "Leia soovija" tagastab ikkagi antud vea, võib põhjuseid olla mitmeid:

 • lapsevanemale on pakkumine antud lasteaeda juba tehtud
 • lapsevanem on pakutud kohast loobunud
 • lapsevanem soovib kohta kaugemas tulevikus kui kolme kuu jooksul

Kui jooksev komplekteerimine on Haridusosakonna ametniku poolt (ajutiselt) suletud, näeb lasteaia esindaja järgnevat pilti:

3. Kohtade pakkumine ametniku poolt

Osadel juhtudel tegeleb kohtade pakkumisega Haridusosakonna ametnik, mitte lasteaia esindaja. Need juhud on:

 1. masskomplekteerimine – korraga menetletakse ära suurem hulk taotlusi
 2. kohtade pakkumine hariduslike erivajadustega lastele
 3. ametnik teeb ise jooksvaid koha pakkumisi

(1) ja (3) korral võib olla jooksev komplekteerimine lasteaedadele suletud.

4. Lõpetatud kohad


Lasteasutuse esindaja näeb Avalehel lapsevanema poolt viimase 30 päeva jooksul lõpetatud kohtasid:

5. Pakutud kohad


Lasteasutuse esindaja näeb Avalehel tabelit „Pakutud kohad", kus on nähtavad viimase 30 päeva pakkumised, aga on võimalik vaadata ka kõiki pakkumisi vajutades linki „kõik pakkumised":


Pakkumisi saab filtreerida lapse nime, haridusasutuse poolse staatuse ning pakkumise põhjuse järgi.


Pakkumise tabelis on näha järgmised andmed:

 • aegub – kui pakkumine on tähtajaline, siis selle aegumisaeg
 • hetk – pakkumise tegemise hetk
 • lapse nimi
 • rühma nimi
 • õppeaasta
 • põhjus – MK 1 etapp, MK 2 etapp (MK = masskomplekteerimine), ametnik pakkus, LA esindaja pakkus
 • staatus – aktiivne, vastuvõetud, loobutud, tühistatud, aegunud; „vastuvõetud (vaikimisi)" staatus tähendab, et pakkumine on kohe peale tegemist staatuses „vastuvõetud", ilma et vanem peaks selle veel kinnitama.
 • vastatatud – vastamise aeg, kui vanem on pakkumisele vastanud
 • loobumise põhjus – kui vanem loobus pakkumisest, siis mis põhjusel
 • haridusasutuse poolne staatus – kas lasteasutus on lapse koha kinnitanud
 • koha kasutamise algus – enne lasteasutuse poolset kinnitamist on kuupäev vanema poolt soovitud koha kasutamise algus; lasteasutuse esindaja saab kinnitamisel kuupäeva muuta ja peale kinnitamist on tegemist kuupäevaga, millest alates hakkab lapsevanem maksma kohatasu.
 • koht vaba kuni – ajutise koha puhul kuupäev, milleni koht on vaba
 • nupud: aktiivse pakkumise puhul on nupp „Pikenda", millega lasteasutuse esindaja saab pakkumise aegumist edasi lükata 7 päeva võrra; vastuvõetud pakkumise puhul on nupud „Kinnitamine", millega saab lõplikult kinnitada lapse koha, ja „Ebatõenäoline", mis on selleks juhuks, kui selgub, et laps ei tule ikkagi lasteaeda.

Kui süsteemis on seadistatud niimoodi, et asutused saaksid ARNO kaudu lepingud luua, siis haridusasutuse esindaja last oma asutusse kinnitamisel:

Saab lepingu luua:

Saab paika panna, mis kuupäevast hakkab laps kohta kasutama, kuhu rühma, mis suurusega. 

Lepingu loomisel saab valida, kas soovite lepingu genereerida või manuaalselt lisada

Lepingu genereerimine:

Vajutades nupule "Genereeri leping" tulevad võimalused, kas id-kaardiga või mobiil-Idga allkirjastamine:

Lepingu laadimine failina:

Juhul, kui leping oli tehtud väljaspool Arnot ning teil on olemas selle kohta fail arvutis, saate faili süsteemi laadida:

Kui lisatud dokument on digidoc fail ja mõlemad allkirjad on olemas nii taotleja, kui asutuse esindaja oma, siis nupu vajutamisel "Loe allkirjad failist":

täidetakse Allkiri 1 ja Allkiri 2 andmed automaatselt:

Kui lisatud fail ei ole digiformaadis või puuduvad mõlemad allkirjad, siis peate sisestama Taotleja ja asutuse esindaja andmed: Isikukood, Eesnimi ja Perenimi.

Vajutate nuppu "Salvesta failina lisatud leping":

Ja ongi leping süsteemis olemas koos vajalike andmetega.

6. Lapsed

6.1. Laste nimekiri


Menüüvalikust „Lapsed" näeb lasteasutuse esindaja kõiki oma lasteasutuse lapsi, nii aktiivseid koha kasutajaid, tulevikus koha kasutajaid, kui ka lasteaiast lahkunud lapsi.
Laste nimekirja saab filtreerida:

 • lapse nime või isikukoodi järgi
 • rühma nime järgi
 • koha kasutuse järgi: aktiivne, tulevikus, lõpetatud
 • on hev: kas lapsel on hariduslikud erivajadused
 • haridusasutuse poolne staatus: märkimata, kinnitatud


Nimekirjas saab klikkida lapse isikukoodi peal, mis viib lapse andmete vaatesse, või rühma nime peal, mis viib rühma laste nimekirja vaatesse.
Lapse andmete vaates on toodud lapse põhiandmed, HEV andmed (erivajadused ja tugiteenused), paigutamise andmed antud lasteaias (mis rühmades laps on olnud), lapsevanema kontaktandmed (kui olemas).


Andmete muutmiseks on nupud „Muuda andmeid" ja „Muuda HEV andmeid". Nupp „Küsi andmeid" lapsevanema kontaktandmete kastikeses teeb päringu Rahvastiku-registrisse. Lapsevanema kontaktandmeid päringuga ei saa, need on olemas vaid siis, kui vanem on korra Arnosse sisse loginud ja oma kontaktandmed sisestanud.

6.2. Lapse andmete muutmine


„Muuda andmeid" nuppu vajutades tuleb selline aken ette:


Lasteasutuse esindaja saab sisestada tegeliku elukoha andmed, lisada märkuse ja muuta lapse emakeelt. Lasteasutuse esindaja märkus on nähtav Haridusosakonna ametnikule ja ka vastupidi, ametniku märkus on nähtav lasteasutuse esindajale (kui on olemas).

6.3. HEV andmed


Vajutades nupule „Muuda HEV andmeid" saab lasteasutuse esindaja muuta lapse erivajadusi ja tugiteenuseid:


Tugiteenust ei saa lisada ilma erivajaduseta. Kui HEV andmed on olemas, siis kuvatakse need eraldi kastikeses lapse põhiandmete kõrval või all (olenevalt ekraani suurusest):
Kui erivajadused ja tugiteenused on olemas, siis on nende muutmiseks nupp „Muuda" ka andmete kastikese sees.

Alushariduses, kui laps jätkab uuel õppeaastal samas lasteaias, siis erivajadused ja tugiteenused, mis on alushariduses lasteaia poolt märgitud ei kao EHISes õppeaasta vahetusega. Kui laps jätkab uuel õppeaastal samas lasteaias, siis erivajadused ja tugiteenused, mis on alushariduses lasteaia poolt märgitud, kopeeritakse ka üle järgmisesse õa-sse. Lisaks, kui uuest õa-st rühm ja lapsed kustutada, siis kustutatakse ka tollest õa-st erivajadused/tugiteenused ja hiljem kopeeritakse uuesti üle.

Uussisserändaja (UA) - Märgitakse õpilase puhul, kes on pärast 24. veebruarit 2022 saabunud Eestisse sõjapõgenikuna Ukrainast ning alustab õpinguid Eesti haridussüsteemis.

7. Taotlused


Lasteasutuse esindaja näeb menüüs „Taotlused" nende laste taotlusi, kes on tema asutusse tulnud:

8. Rühmad

8.1. Rühmade nimekiri ja andmete muutmine

Vabad kohad kindlas vanuses lastele


Menüüs „Rühmad" näeb lasteasutuse esindaja oma asutuse rühmade andmeid ja saab teha rühmadega seotud tegevusi. 

Kui lisada Arnosse rühm ja rühma EHIS-ID:

Olemasolev rühm = EHISes olemasolev rühm. Arnosse tuleks lisada see EHISe rühma ID, mis EHISes parasjagu on. Muidu läheb EHISesse topelt või saab vea, et sellise nimega rühm on juba olemas.

Uus rühm = rühm, mida EHISes veel ei ole, aga mis lisatakse esmalt Arnosse. Nüüd pärast Arnosse lisamist jõuab uus rühm ka EHISsse ja sealt kaudu saab Arno EHIS-id ja lisab selle rühmale. NB: EHIS-id lisab Arno rühma külge siis, kui toimub rühma lisamise päringu saatmine ja mitte siis, kui toimub rühma muutmise kirje saatmine. Probleeme võib tekkida, kui lisamise kirje on ära tühistatud. Ehk siis rühm saab EHIS-id külge siis, kui esimene laps alustab rühmas ja tema saadetakse EHISesse.

Vaherühm. Kui rühma andmetes "Saada andmed EHIS-esse" võtta linnuke maha (vaikimisi on alati peal), siis rühma enda andmeid ei saadeta EHIS-esse, aga selles rühmas olevaid lapsi ikka saadetakse. Antud seadistuse kasutamise eesmärgiks on olla nö vaherühm laste hoiustamiseks, aga kui lapsed reaalselt alustavad, siis tuleks lapsed tõsta nö õigesse rühma ümber. Kui EHIS ekspordi vealogisse tekib viga (Laps Rühma laps (lisa) Rühmal puudub EHIS-e ID), siis see pigem annab märku, et laps on vaja teise rühma ümber tõsta.

Rühmasid on 3 liiki: tavarühm, HEV rühm ja sobitusrühm. Tavarühmas on lapsed, kes ei kasuta HEV kohta, HEV rühmas on kõigil lastel HEV koht ja sobitusrühmas on nii HEV kohta kui ka tavakohta kasutavaid lapsi.


Lasteasutuse esindaja saab näha rühma laste nimekirja, vajutades nuppu „Laste nimekiri". Rühma andmete muutmiseks on nupp „Muuda":

Munitsipaallasteaia taotlustel on võimalik valida õppekeeleks "vene keel" ka siis, kui lasteaias on märgitud rühma andmete vaatesse rühma keeleks eesti (keelekümblus).


Rühma andmete muutmise vaates saab muuta rühma põhiandmeid: nimetus, liik, keel, märkus. Lisaks saab sisestada vabu kohti vanuste kaupa, selleks on tabel „Kohtade arv vanuste kaupa" rühma põhiandmete all:

Lasteasutuse esindaja saab kohti muuta, näiteks tõsta 5-aastase vaba koha hoopis 4-aastasele. Antud näite puhul peaks kindlasti alles jääma 1 koht 5-aastasele ja 13 kohta 6-aastastele, sest need kohad on juba kinni.


Sobitusrühma korral on antud tabel natuke teistsugune, sest eraldi tuleb sisestada tava- ja HEV kohtade arvud:


HEV rühmas ei sisestata kohtade arvu vanuse kaupa, vaid kõik kokku:


Vabad kohad rühmades vanuste kaupa on näha rühmade nimekirjas:


Rühmade nimekirjas saab teha järgmisi tegevusi: Kopeeri rühmad, CSV eksport: lapsed, CSV eksport: liikumised.
Kopeeri rühmad tähistab rühmade üleviimist järgmisesse õppeaastasse. Järgmisesse õppeaastasse kopeeritakse rühmad ja kõik lapsed, kes ei ole märgitud sel õppeaastal lõpetajateks. Rühmade kopeerimist pole hea teha liiga vara, kuid selle peab ära tegema enne masskomplekteerimist, et teaks, palju on järgmiseks õppeaastaks lasteaedades vabu kohti. Haridusosakonna ametnik annab märku, millal on vaja rühmad kopeerida.
CSV eksport: lapsed tagastab Excelis avatava faili kõikide rühmade laste nimekirjast. Lisaks laste andmetele on toodud ka vanemate andmed ja kontaktid, kui need on olemas.
CSV eksport: liikumised tagastab Excelis avatava faili laste liikumistest mingil ajaperioodil: lasteasutusse juurde tulnud lapsed, lasteasutusest lahkunud lapsed, rühmavahetuse teinud lapsed. Asutuse esindaja saab valida ajavahemiku:

Lisaks saab valida ka õppeaasta, paigutuse põhjuse ja kas liikumise suunad – saab teha ekspordi ka ainult lahkunud või ainult lisandunud lastest.

Vabad kohad vanusevahemikuna

Rühma kohtade arvu märkimine vahemike kaupa

Kui Arnos on kasutusel vabad kohad vanusevahemikuna, saab rühma andmetes märkida kohtade arvu üle mitme vanuse kokku.  Näiteks liitrühma puhul võiks märkida nii:

Rühmas on kohad lastele vanuses 2 - 7 ja kui vabaneb koht, siis võib ta olla ükskõik mis vanuses selles vahemikus.

Kui meil on aiarühm, kus on lapsed kindlas vanuses, siis võib märkida ka nii:

Selles rühmas on kohad 6-aastastele ning kui mõni koht vabaneb, siis on lubatud sinna lisada vaid 6-aastast last.

8.2. Rühma laste nimekiri


Rühma laste nimekirjas saab näha laste nimekirja, kes käivad (käisid) antud rühmas:


Nimekirjas on toodud lapse isikukood, vanus (30.09 seisuga), nimi, koormus, õppima asumise kuupäev, lõpetamise kuupäev (vaikimisi lapse 7-aastaseks saamise aasta 31.08), lõpetamise põhjus ja lõpetaja roll, kui laps lahkub lasteaiast varem, staatus.
Sobitusrühmas on üks veerg juures, mis näitab, kas laps kasutab HEV kohta või mitte:

Mõnikord võivad osad tulevikus alustavad lapsed olla kuvatud nimekirjas hallis kirjas koos sulgudes järjekorra numbriga. Need on lapsed, kes ei võta ära rühmas eraldi kohta, vaid jätkavad kellegi teise lapse kohta, kes lahkub rühmast enne hallis kirjas lapse rühmas alustamist. Sulgudes järjekorranumber viitab selle lapse järjekorra numbrile, kelle kohta antud lapse jätkab. Sel juhul võib rühma nimekirjas olla reaalselt 10 last, aga täidetud kohtade arvuks kuvatakse 9, kuna kaks last kasutavad sama kohta, ajaliselt erinevatel perioodidel.Rühma laste nimekirjas saab teha lastega erinevaid tegevusi ja muuta lasteasutusega seotud andmeid.

Koha andmete muutmine


Rühma laste nimekirjas lapse rea lõpus on nupp „Muuda", mis avab järgmise dialoog-akna:


Muuta saab õppima asumise kuupäeva, lõpetamise kuupäeva, lõpetamise põhjust, koormust, koha kasutamise tingimusi (kohustuslik poolekoormusega kohtade puhul), märkust. „Kasutab HEV kohta" linnukest saab panna ainult sobitusrühmas.
Lõpetamise põhjuse all on linnuke (vaikimisi valitud) „Märgi lõpetajateks ka teistel õppeaastatel". See on vajalik juhul, kui märgitakse lõpetamise põhjus ning rühma lapsed on kantud üle juba järgmisesse õppeaastasse – ehk siis laps märgitakse lõpetajaks mõlema õppeaasta rühmas.

Koha peatamine


Rühma laste nimekirjas rea lõpus on nupp „Peata", millega saab teha lapse koha kasutamise peatamisel. Nupp avab dialoogakna peatamise ajavahemiku sisestamiseks:


Peatamise vahemik peab olema vähemalt 9 kuud. Peatamise tulemusena lõpetatakse lapse olemasolev koht ja luuakse talle samasse rühma tulevane koht.
Kui peatamise alguskuupäev on tulevikus, on laps rühma nimekirjas selle kuupäevani nähtav, lõpetamise kuupäeva järel on märkus „peatatud" ja rea lõpus on nupp „Tühista peatamine".


Kui peatamise kuupäev on minevikus, kaob laps nimekirjast ära (tuleb nähtavale, kui vajutada nuppu „Näita ka lõpetanuid"). Nähtavale tuleb lapse tulevane paigutus antud rühmas:


Kuna lapse koha kasutus algab tulevikus, siis on selle peatamise tõttu antud rühmas üks ajutiselt vaba koht.

Ajutiselt vaba kohta saab pakkuda samamoodi nagu tavalist pakkumist tehes nupuga "tee pakkumine" → valige asutus → ja nüüd rühma rippmenüüs kuvatakse ka seda rühma (kui vanused klapivad), kuhu on sulgudes kirjutatud ajutine koht. Nüüd kui vanem võtab koha vastu ja lasteaiaesindaja kinnitab, siis taotlus jääb menetlemisele.

Märgi lõpetajaks


Rühma laste nimekirjast saab märkida lapse lõpetajaks, valides linnukesega üks või mitu last:


Seejärel vajutades nuppu „Märgi lõpetajaks" laste nimekirja tabeli kohal, tuleb ette dialoogaken, kus saab märkida lõpetamise kuupäev. Kindlasti tuleb valida ka põhjus (vastasel juhul ei saadeta lõpetamist korralikult EHISesse) ja soovi korral sisestada märkuse:


„Märgi lõpetajaks ka teistel õppeaastatel" on oluline juhul kui lapse rühm on kopeeritud juba järgmisesse õppeaastasse.

Rühmavahetus


Rühmavahetuseks tuleb linnukesega valida üks või mitu last ja seejärel vajutada nuppu „Tõsta teise rühma" tabeli kohal. Avanevas dialoogaknas tuleb valida rühmavahetuse kuupäev (vaikimisi tänane) ja rühm, kuhu soovite valitud last/lapsi tõsta. Soovi korral võite sisestada ka märkuse.
Siit samas saab lapse üle tõste teise rühma jooksval õppeaastal, pannes lapse nime vastas linnukest ja vajutades nuppu ülevalt „ Tõsta teise rühma", tuleb ette aken, kus saad valida mis kuupäevast ja kuhu rühma soovid lapse üle viia:


Rühmavalikus näidatakse kõiki rühmasid, kus on mõni vaba koht. Vajutades „Tõsta teise rühma" tehakse kontroll, kas valitud rühmas on olemas vabad kohad valitud vanuses lapsele/lastele. Kui kohti ei ole, antakse veateade:

Laste ümbertõstmine filiaalide vahel 

Kui antud seadistus on peal, siis saab rühmade laste nimekirjas tõsta last teise majja.

Seda saab teha ametnik ja ka asutuse esindaja, kui tal on olemas mõlema maja õigused. Filiaalil peab olema sama EHISe ID nagu pea majas.

On vaja panna linnuke lapse vastas ning vajutada nupule: "Tõste teise maja rühma":

Siis tuleb ette aken, kust saab valida kuhu maja, mis rühma ning mis kuupäevast soovite last ületõsta:

image2021-3-19_11-54-43.png

Näita ka lõpetanuid


Nupuga „Näita ka lõpetanuid" saab näha ka neid lapsi, kes on antud rühmast ära läinud ning nupuga „Peida lõpetanud" saad neid peita:


CSV eksport


Nupuga „CSV eksport" saab eksportida laste nimekirja Excelis avanevasse faili. 

8.3. Rühma ja laste kopeerimine järgmisesse õppeaastasse

Rühma kopeerimine järgmisesse õppeaastasse


Kui rühm ei ole veel kopeeritud järgmisesse õppeaastasse, saab seda teha ka rühma laste nimekirja vaatest. Tabeli kohal paremas ääres on kiri „Kopeeri õa-sse 2017/18" ja nupp „Rühm lastega":

Lasteaia rühmi saab kopeerida järgmisesse õppeaastasse ka siis, kui rühmal ei ole EHIS-ID'd. Seda, kas rühm on juba kopeeritud, vaatame:

a) Ehis ID järgi, kui rühmal on see olemas, või
b) rühma nime järgi, kui rühmal puudub Ehis-ID.

Pärast lasteaia rühmade kopeerimist suunatakse kasutaja tagasi eelmisesse vaatesse ja seal kuvatakse kollases kastis tulemust (terve sessiooni vältel viimase kopeerimise kohta).

Järgmisesse õppeaastasse kopeeritakse rühm koos kõigi lastega, kes jätkavad lasteasutuses käimist ka järgmisel õppeaastal. Neid lapsi, kes on juba lasteasutuse lõpetanud või lõpetavad antud õppeaastal, ei kopeerita.


NB! Kopeerimise järel avatakse ülekantud rühma laste nimekiri, ehk siis järgmise õppeaasta rühma nimekiri. Rühma õppeaasta on toodud lehe pealkirjas rühma nime järel:

NB: Lasteaia rühma laste kopeerimine järgmisesse õppeaastasse jätab märkimata staatuses lapsed kopeerimata. Kuvatakse vastav teade kollases kastis: Laps(ed), kes jäid rühmast XXX järgmisesse õppeaastasse kopeerimata, kuna puudus staatus: NIMI 1, NIMI 2 jne.

Rühmade kopeerimisel koos lastega: Õppeaasta lõpetamine võib olla linnadel/valdadel seadistatud erinevalt: õppeaasta lõpetamise kuupäev on süsteemis seadistatud kas 30.06 või 30.08 kuupäevaga. Nüüd kui lõpukuupäev jääb vana õa piiresse, siis last üle ei kopeerita ja koht on automaatselt vaba. Siin on see "aga", et kui "õppeaasta lõpetamise kuupäev" on seadistatud süsteemis 30.06 ja lapse lõpetamise kuupäev on määratud augustisse, siis ta viiakse kopeerimisega üle aga kuvatakse lihtsalt lõpetanud laste nimekirjas ja antud lapse koht uues õppeaastas on ikka vaba.

Rühmade kopeerimine korraga järgmisesse õppeaastasse

Selleks vajuta nuppu "Kopeeri rühmad"

Järgmiseks avaneb Teil vaade "Rühmade kopeerimine". Linnutage enda jaoks vajalikud rühmad ning vajutage nuppu "Kopeeri".

Ning nüüd on rühmad kopeeritud järgmisesse õppeaastasse.


Laste kopeerimine järgmisesse õppeaastasse


Kui rühm on järgmisesse õppeaastasse juba kopeeritud, siis muutub nupu nimi:


Nüüd saab järgmisesse õppeaastasse kopeerida lapsi, kes olid enne märgitud lõpetajateks, aga jäävad siiski lasteasutusse edasi, näiteks koolipikenduse saavad lapsed. Lapsed tuleb valida nimekirjas linnukesega ja vajutada nuppu „Valitud lapsed". Avanevas aknas saab sisestada kuupäeva ja valida järgmise õppeaasta rühma, kuhu laps kopeerida:

Laste HEV andmed kopeerimisel

Kui lapsel oli mingid HEV andmed küljes, siis kopeerimisel liiguvad järgmisesse õppeaastasse üle ka lastele märgitud HEV-andmed. Näiteks Uussisserändaja (UA). 


 • No labels