Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Allkirjastatav lepingu lisa on lahutamatu osa lepingust.

Mida võimaldab lepingu lisa muuta

 • lapse koormust ja/või kohatasu (vähemat üks peab olema sisestatud)
 • toetuse summat *(kohustuslik väli)
 • vanema makstavat osa *(kohustuslik väli)
 • muudatustele tuleb määrata kehtivuse alguskuupäev *(kohustuslik väli)

Võimalikud veateated

Palun sisestage kuutasu või päevade arv nädalas

Vigane kuupäev

Sisestatud päevade arv nädalas ei tohi olla suurem kui 5!

Sisestatud päevade arv nädalas on liiga väike!

Palun sisestage toetuse summa

Kehtivuse alguskuupäev ei saa olla varasem kui XX.XX.XXXX

Kes saab lepingu lisa algatada

Allkirjastatava lepingu lisa saab luua eralastehoiu esindaja ja ametnik.

Kui allkirjastatava lepingu lisa algatab eralastehoiu esindaja, siis ta saab sisestada kuutasu ja/ või päevade arvu nädalas ja kehtivuse alguskuupäeva.

Kui lisa algatab ametnik, siis ta sisestab kohe kõik andmed ja lisa suunatakse eralastehoiu esindajale allkirjastamiseks.

Lepingu lisa kinnitamine

Kui erahoiu esindaja on loonud uue lepingu lisa, suunatakse see ametnikule kinnitamiseks. Lisa staatus on "Ülevaatamisel". Ametnik kontrollib/ parandab sisestatud andmeid (Lisa vaates nupp "Muuda allkirjastatav lepingu lisa") ja lisab omalt poolt vanema osalustasu ja toetuse summa.

Süsteem ei kontrolli sisestatud tasude numbreid ja nende summat ja ei võrdle praegu kehtivate summadega. Enne lisa loomist/kinnitamist on vaja veenduda, et sisestatud andmed on õiged.

Kust vaatest saab sõlmida

1) rühma laste nimekirja vaade → kinnitatud lapse rea lõpus on nupp "Algata allkirjastatav lepingu lisa". 

2) lapse kehtiva lepingu lisade vaates

3) lapse konkreetse lisa vaates. 

Rühma laste nimekirja vaade on prioriteetne koht uue lisa loomiseks, sest siin vaates saab kontrollida praegust seisu.

Lepingu lisade vaatest ja konkreetse lisa vaates uue lisa loomine on sobilik valede andmete parandamiseks, kui eelmist lisa tühistatakse.

Kellele saab sõlmida

Allkirjastatava lepingu lisa saab luua ainult asutuses kinnitatud lapsele, kellel on juba kehtiv rahastamise leping olemas.

 • Kui laps pole veel lõpuni kinnitatud (leping ei ole lõpuni allkirjastatud), siis allkirjastatava lepingu lisa loomise nupp puudub igas vaates (pildil on näide rühma laste nimekirja vaatest, laps Miki Ariko)

Kinnitamata laps (roosa rida). Nupp puudub

 • Kui laps on kinnitatud, aga rahastamise lepingu kehtivuse algus on tulevikus, siis allkirjastatava lepingu lisa loomise nupp on olemas, aga süsteem ei luba sisestada lisa kehtivuse algust enne lepingu kehtivuse algust.

 • Kui lapsel on leping lõppenud ja soovitakse talle luua lepingu lisa kehtivusega minevikus (kui leping oli veel kehtiv) siis seda teha ei saa, sest allkirjastatava lepingu lisa loomise nupp kaob ära igast vaatest kohe peale lepingu lõppemist

Eelvaade

Allkirjastatava lepingu lisa loomise aknas on nupp "Lepingu lisa eelvaade", mis võimaldab alla laadida ja vaadata lepingu lisa PDF-i. 

Eelvaates lepingu lisa number on asendatud märgendiga, sest number tekib ainult peale lepingu lisa loomist.

Juhul, kui mingi väli jääb sisestamata, siis eelvaates sisestamata väärtus on asendatud nullidega (0) või märgendiga.


Lisa nimetus

Lisad on nummerdatud. Näide: PDF failide nimetus: Lepingu_lisa-1.pdf 

Lepingu lisa sisu

Lepingu lisa PDF faili sisu sõltub lepingu lisa mallist, mida on võimalik muuta Admin → Dokumendid → Eralastehoiu lepingu lisa alus (leping_lisa_lastehoid_era).

NB! Kasutusele on tulnud uued märgendid. Leitavad selle lehel allpool.

Allkirjastamine

Lepingu lisal on 3-poolne allkirjastamine: asutus-vanem-vald (nagu lepingul).

Allkirjastada saavad ainult allkirjastajaks märgitud isikud (allkirjastatav ametnik ← andmebaasis; lepingu allkirjastaja ← eralastehoiu muutmis vaates valitud isik; lapsevanem ← taotleja).

Allkirjastamine toimub lepingu lisa vaates (lepingud → lepingu lisad → konkreetse lisa juures nupp "Vaata")

Lapsevanemal on Avalehel tabel "Minu laste lepingud" → nupp "Lisad")

Allkirjastada saab ID-kaardiga ja mobiil-IDga. 


Tühistamine

Ametnik saab tühistada lisa kuni pole antud kõiki allkirju.

Eralastehoiu esindaja saab tühistada lisa sel juhul, kui ta ise loob lisa ja ametnik pole andmeid kinnitanud. Kui ametnik kinnitab lisa või ise loob uue lisa siis eralastehoid seda tühistada ei saa.


Juhul, kui lõpuni kinnitama lisas olevad muudatused hakkavad kehtima, aga otsustatakse lisa tühistada, siis taastatakse tühistatud lepingu lisale eelnev seis. 

Juhul, kui tühistatakse kõige esimene lepingu lisa mille kehtivus on minevikus või tänase kuupäevaga, siis peale alg seisu taastamist Info vaates on taastatud algseisu kuupäevad kuvatud lepingu kehtivuse kuupäeva järgi, mitte koha kasutamise alguse kuupäeva järgi.

Uue lisa loomine

Uue lisa loomist saab alustada siis, kui eelnev lisa on tühistatud või lõpuni allkirjastatud. Ehk korraga ei saa olla mitu kinnitamata lisa.

Lisade saatmine Amphorasse

Kui lepingu lisa on lõpuni allkirjastatud, läheb see Amphorasse nagu algne leping. See eeldab, et Arnos on olemas taotlus ja see on Amphoras registreeritud.

Mineviku ja tänase kuupäevaga muudatused

Ametnik kui ka eralastehoiu esindaja saavad lisada lisa minevikus kehtivuse kuupäevaga. 

NB! Sel juhul sisestatud muudatused on kohe kehtivad ja paistavad rühma andmete vaates ja ka Info vaates.

Seadistus, mis võimaldab reguleerida, kui kaugele minevikku saab luua allkirjastatavat lepingu lisa: ARNO_LEPINGU_LISA_TEHTAV_TAGASIULATUVALT_KUUDES (väärtus sisestatakse kuudes).

Seadistus mõjutab ka erahoiu taotluse menetlemise protsessi. Lapse koha kinnitamisel on sama seadistuse piirang. 

Näide: seadistatud 2 kuud minevikku. 

Taotluse kinnitamisel lapse koha kasutamise alguse kuupäevaks saab panna kuupäev, mis on minevikkus mitte rohkem kui 2 kuud alates tänasest kuupäevast.

Tuleviku muudatused

Tuleviku muudatused hakkavad kehtima alates lisas sisestatud kuupäevast (mitte kohe sisestamise hetkest). Info vaates on nende juures olev väli "Muudatus tehtud" tühi kuni saabub kehtivuse kuupäev ja muudatus hakkab kehtima.

Kui lepingu lisa pole lõplikult kinnitatud ja kuupäev jõuab kätte

Sel juhul Arno arvestab muudatused kehtivaks ja näitab neid rühma laste nimekirja vaates ja lisade vaates.

Lepingu lisa kehtivus koha kasutamise lõpetamisel

Kui laps lõpetab eralastehoius käimise, siis leping ja selle lepingu lisad kaotavad oma kehtivuse. 

NB! Konkreetse lepingu lisa vaates staatus "Kehtiv" ei muutu. Lisa kehtivust saab kontrollida kõikide lisade vaates, valides filtris Staatus "Lõppenud".

Rühma laste nimekiri

 • Kuvatakse hetkel kehtiv tasu, vanema osalustasu (ehk kohamäär) ja vallapoolne toetus. Need andmed on nähtavad rühma väljavõttes (nupp "Excel eksport"). Näevad ametnik, hoiu esindaja ja raamatupidaja. 

 • Lapsi, kellel hiljuti oli muudatus, eristatakse teistest lastest mererohelise värviga. 2 nädalat peale muudatust.

 • Lapsi, kellel tuleb muudatus lähimas tulevikus, eristatakse teistest mererohelise värviga. 2 nädalat enne muudatust. Peale seda värviline erisus kaob.

Rühma laste nimekirja vaates info vaade

Info vaade on nähtav ametnikule, erahoiu esindajale ja raamutupidajale.

Info aknas on olemas lapse nimi, kellele luuakse lepingu lisa.

Info vaates kuvatakse:

 • Täiskoha kuutasu muudatused.

 • Vallapoolse toetuste muudatused.

 • Koormuse muudatused.
 • Info vaates kuvatakse nii eelnevad, jooksvad kui ka tuleviku muudatused.
 • Veerg „Kehtib praegu” jah/ei näitab muudatuste kehtivust tänase kuupäeva seisuga.


 Kui erahoiu esindaja algatab lepingu lisa siis Arno veel ei uuenda vajadust ja ei loo kohamäära. Kogu muutuste info ilmub infos ja rühma vaates siis, kui ametnik kinnitab hoiu poolt loodud lisa.Kõikide lisade asukoht Arnos

Admin -> vaade „Lepingud” → Vaata lisasid → avaneb vaade "Lepingu lisad". Lepingu vaade on õppeaasta põhine.

Vaate filtrid

Tüüp: -/ Lisa/ Garantiikiri/ Allkirjastatav lisa

Staatus: -/ Kehtiv/ Ootab taotleja allkirjastamist/ Ootab asutuse allkirjastamist/ Ootab ametniku allkirjastamist/ Ülevaatamisel/ Tühistatud/ Lõppenud

Asutuse tüüp: -/ Lasteaed/ Lastehoid/ Kool/ Huvikool

Asutus: (tekstilahter)

Lapse isikukood/ nimi: (tekstilahter)

Tabeli veerud: Jrk - Lepingu number - Tüüp - Laps - Asutus - Algus - Lõpp - Lisaja - Lisatud - Vaja kinnitada - Vaja teavitada - Kinnitatud - Kinnitaja - Staatus - Asutuse tüüp - Kuutasu - Päevade arv nädalas - Toetuse summa - Vanema osalus

Kiir ülevaade jaoks loodud veerud: Kuutasu - Päevade arv nädalas - Toetuse summa - Vanema osalus on vaikimisi peidus. Selleks, et neid aktiveerida, on vaja nende peale vajutada. Need veerud on tühjad, kui tegemist on teise lisa tüübiga (mitte allkirjastatava lisa).

Selles vaates olev nupp "Saada kõik teavitused" ei tööta allkirjastatava lepingu lisaga.

Kiirülevaade avalehel

Nii ametniku kui ka hoiu esindaja Avalehel olemas kastike "Lepingud", kus kuvatakse nii lepingute seisu kui ka lepingute lisade olukorda. Numbrid on klikitavad ja viivad õigesse vaatesse (Lepingute või lepingute lisade vaatesse). Avanenud vaates filter "Staatus" on eeltäidetud vastavalt tehtud valikule. 

Tähelepanu vajavad allkirjastatavad lepingute lisad on esile toodud punase värviga.

Kohamäära näitamine

Kohamäär on vanema osalustasu.

Kui lepingu lisa alguskuupäev on tulevikus, siis Info vaatesse ja kohamäära vaatesse uue kohamäära rida ei teki.

Kui lepingu lisa kehtivuse kuupäev saabub, siis Arno kontrollib, kas antud kuupäeva seisuga on juba olemas sama väärtusega kohamäär (näiteks ametniku poolt manuaalselt lisatud kohamäär).

Kui ei ole, siis Arno lisab uue kohamäära rea, kus:

 • kohamäära alguskuupäev on lepingu lisa alguskuupäev;
 • kohamäära lõpukuupäev on lepingu lõpukuupäev;
 • kui kehtiv kohamäär muutub kehtetuks, siis selle lõpukuupäev on üks päev enne uue kohamäära kehtivuse algust.
Lõpuni allkirjastamata lepingu lisa tühistamise korral kohamäära ei kustutata. Ametnik peab selle ise käsitsi kustutama. Lepingu lisa tühistamise hetkel näidatakse hoiatust: "Lepingu lisa tühistamise korral on vaja käsitsi muuta lapse kohamäär!"


Kohamäärade tabelis saab välja filtreerida lapsi, kelle kohta kehtima hakanud lepingu lisa sai tühistatud, aga kohamäär jäi tühistamata.
Selleks on filter "Vajab kontrolli:" - Jah.

Teavitused

Admin → Tekstid

Algatamise kohta:
1) Teavitus ametnikule, kui hoid algatas lisa.

Algatati lepingu lisakiri_eralh_lepingu_lisa_algatamine

Allkirjastamise kohta teavitused:
2) Hoiule, kui algatab/kinnitab ametnik.

Teil on allkirjastamisel lepingu lisakiri_eralh_lepingu_lisa_allkirjastada

3) Taotlevale vanemale, kui lisa on hoiu poolt allkirjastatud.

Teil on allkirjastamisel lepingu lisakiri_eralh_lepingu_lisa_allkirjastada_lapsevanem

4) Ametnikule, kui lepingu lisa on taotleva vanema poolt allkirjastatud.

*Sama teavituste mall nagu hoiule.

Teil on allkirjastamisel lepingu lisakiri_eralh_lepingu_lisa_allkirjastada

5) Ametnikule, et kõik on korras ja lisa on lõpuni allkirjastatud.

Lepingu lisa on kehtivkiri_eralh_lepingu_lisa_korras

Tühistamise kohta:

*Üldine mall tühistamise kohta.

Lepingu lisa tühistatikiri_eralh_lepingu_lisa_tyhistamine


6) Hoiule, kui ametnik tühistas lisa.

7) Ametnikule, kui hoid tühistas lisa.

8) Vanemale, kui ta jõudis lisa allkirjastada.


Teavitused, kui lepingu lisa pole veel lõpuni allkirjastatud, aga muutuste kuupäev on juba saabumas ja muutused hakkavad varsti kehtima.

Teavitus läheb sellele, kelle allkiri puudub.

Esimene teavitus: 5 päeva enne muudatuste kuupäeva saabumist.

Teine teavitus: 1 päev enne kehtivuse algust.

Teil on allkirjastamisel lepingu lisakiri_eralh_lepingu_lisa_allkirjastada_lapsevanem_meeldetuletus
Teil on allkirjastamisel lepingu lisakiri_eralh_lepingu_lisa_allkirjastada_meeldetuletus

Uued märgendid

Nr.NimetusMärgend lähtekoodi jaoks
1Lisa nr{$andmed.lepingud[0].lisad[0].number}
2Leping nr{$andmed.lepingud[0].number}
3Lepingu kehtivus{$andmed.lepingud[0].kehtiv_alates->format('d.m.Y')}
4Vanema eesnimi{$andmed.laps.vanemad[0].eesnimi}
5Vanema perenimi{$andmed.laps.vanemad[0].perenimi}
6Vanema isikukood{$andmed.laps.vanemad[0].isikukood}
7Vanema aadress{$andmed.laps.vanemad[0].aadress}
8Lapse eesnimi{$andmed.laps.eesnimi}
9Lapse perenimi{$andmed.laps.perenimi}
10Lapse isikukood{$andmed.laps.isikukood}
11Lasteaia nimi{$andmed.asutused[0].nimi}
12Lasteaia registrikood{$andmed.asutused[0].registrikood}
13Lasteaia aadress{$andmed.asutused[0].aadress}
14Lasteaia tegevusluba{$andmed.asutused[0].tegevusluba}
15Lasteaia esindaja eesnimi{$andmed.asutused[0].esindaja.eesnimi}
16Lasteaia esindaja perenimi{$andmed.asutused[0].esindaja.perenimi}
17Lapse koht alates (LAs){$andmed.laps.koha_algus->format('d.m.Y')}
18Lapse koormus LAs{$andmed.lepingud[0].lisad[0].koormus}
19Lapse koormus LAs (päevades){$andmed.lepingud[0].lisad[0].koormus_paevi_nadalas}
20Lapse koormus LAs (tundides){$andmed.lepingud[0].lisad[0].koormus_tunde_nadalas}
21Lapse kohatasu LAs{$andmed.lepingud[0].lisad[0].kohatasu}
22Lapse vanema osalus LAs{$andmed.lepingud[0].lisad[0].vanema_osalus}
23Lapse valla poolne toetus LAs{$andmed.lepingud[0].lisad[0].valla_toetus}
24Lepingu lisa kehtivuse algus{if $andmed.lepingud[0].lisad[0].kehtiv_alates instanceof DateTime}

 {$andmed.lepingud[0].lisad[0].kehtiv_alates->format('d.m.Y')} {else} {$andmed.lepingud[0].lisad[0].kehtiv_alates} {/if}

25Lepingu lisa dokumendile link{$andmed.lingid.lepingu_lisa_vaata}
 • No labels